PROJEKT

REGULAMIN

KLUBU NARCIARSKIEGO „SKI POW”

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

1. Klub Narciarski „SKI POW” zwany „Klubem” jest jednostką organizacyjną Oddziału PTTK

przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

2. Terenem działalności Klubu jest Bydgoszcz i okolice.

3. Klub pełni rolę organizatora turystyki kwalifikowanej, w zakresie narciarstwa zjazdowego

poprzez organizowanie wyjazdów doskonalająco-treningowych, dla członków Klubu oraz

narciarskich spotkań.

4. Klub w swojej działalności ma prawo posługiwać się pieczęcią Klubu.

5. Zebrania członków Klubu odbywają się 1x w miesiącu (1-y wtorek m-ca) w Klubie IWsp. SZ.

Rozdział II

Cele i zadania Klubu:

1) popularyzowanie narciarstwa zjazdowego w środowisku cywilno-wojskowym oraz

stwarzanie organizacyjnych warunków do jego uprawiania;

2) rozwijanie kultury fizycznej oraz rekreacji poprzez turystykę narciarską;

3) propagowanie czynnego narciarskiego i wypoczynku zimowego;

4) integrowanie środowisk cywilno-wojskowych poprzez spotkania i wyjazdy narciarskie;

Realizacja celów poprzez:

1) inicjowanie i organizowanie narciarskich wyjazdów;

2) prowadzenie szkoleń doskonalających przez instruktorów Klubu;

3) prowadzenie ćwiczeń i treningów przygotowujących do sezonów narciarskich, w oparciu

o hale sportowe;

4) promowanie i organizowanie szerokiego udziału członków Klubu w imprezach prowadzonych

przez inne Kluby i Koła działające w Oddziale PTTK przy Klubie Inspektoratu Wsparcia SZ;

5) łączenie wyjazdów narciarskich z poznawaniem krajoznawstwa, dóbr kultury i historii.

Rozdział III

1. Zasady członkostwa:

1) członkami Klubu mogą być tylko członkowie PTTK;

2) małoletni (16 -18 lat) mogą zostać członkami Klubu, za zgodą ustawowych opiekunów;

3) członkostwo zwyczajne powstaje po złożeniu pisemnej deklaracji do Zarządu Klubu;

4) Klub zrzesza członków zwyczajnych Oddziału PTTK opłacających roczną składkę

członkowską PTTK oraz dodatkową składkę Klubową;

5) członkostwo zwyczajne w PTTK dokumentowane jest legitymacją członka PTTK,

z wklejonym aktualnym znaczkiem, potwierdzającym opłacenie składki członka PTTK

w danym kalendarzowym roku składkowym.

Utrata członkostwa następuje w przypadku:

1) dobrowolnego wystąpienia;

2) skreślenia z listy członków dokonanego przez Zarząd Klubu na skutek zalegania

z opłaceniem składki członkowskiej, za okres dłuższy niż 1 rok;

3) wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu Koleżeńskiego.

Osobom skreślonym z listy członków Klubu przysługuje odwołanie bezpośrednio do Zarządu Oddziału PTTK, w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania zawiadomienia Zarządu Klubu o skreśleniu.

2. Prawa członka Klubu:

1) czynne i bierne prawo wyboru do władz Klubu i władz PTTK;

2) uczestnictwa w formach działalności Klubu;

3) zgłaszania wniosków i propozycji dotyczących działalności Klubu;

4) przeniesienia się do innego Koła/Klubu PTTK lub Oddziału PTTK z zachowaniem ciągłości

przynależności do PTTK;

5) odwołania się do Komisji Rewizyjnej Klubu, Walnego Zebrania Klubu lub wyższych

instancji PTTK;

3. Obowiązki członka Klubu:

1) udział w Klubowych zebraniach oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach Klubowej

działalności;

2) przestrzeganie statutu PTTK oraz regulaminu Klubu;

3) przestrzeganie kodeksu narciarza, zasad narciarskiej etyki, przepisów PZN i GOPR oraz

zwyczajów i obyczajów obowiązujących na stokach i trasach zjazdowych;

4) regularne opłacanie składek członkowskich PTTK i Klubowych.

Rozdział IV

Władze Klubu:

1) Walne Zebranie Członków Klubu (WZCzK)

2) Zarząd Klubu (ZK)

3) Komisja Rewizyjna (KR)

Walne Zebranie Członków Klubu (WZCzK) – zbiera się do przyjęcia sprawozdania Zarządu

Klubu (za kadencyjną działalność) oraz dokonania wyboru nowych władz Klubu, ustalenia

kierunków i celów działalności Klubu.

WZCzK – zwoływane jest przez Zarząd Klubu, który powiadamia członków Klubu o terminie, miejscu, czasie i programie zebrania – na min. 7 dni przed terminem.

W walnym zebraniu biorą udział:

- uprawnieni członkowie Klubu – z głosem decydującym;

- przedstawiciele władz nadrzędnych, członkowie honorowi i osoby zaproszone – z głosem

doradczym.

Kompetencje WZCzK:

- ocenia okres kadencji Zarządu Klubu oraz wytycza główne kierunki działań Klubu na

następną kadencję Zarządu Klubu;

- rozpatruje wnioski i postulaty członków Klubu;

- wybiera Zarząd Klubu i Komisję Rewizyjną;

- rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu;

- udziela absolutorium Zarządowi Klubu – na wniosek Komisji Rewizyjnej;

- uchwala „Regulamin Klubu” oraz zmiany do regulaminu w trakcie kadencji;

- określa zadania Klubu na okres kadencji;

- wybiera delegatów na zjazd Oddziału PTTK;

- uchwala wysokość dodatkowej składki Klubowej;

- podejmuje uchwałę o rozwiązanie Klubu oraz przeznaczeniu jego majątku.

Nadzwyczajne WZCzK – zwołuje Zarząd Klubu lub na żądanie Zarządu Oddziału PTTK, Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek 1/3 członków Klubu.

Porządek zebrania – tak jak w złożonym wniosku.

Zebranie powinno się odbyć w terminie 1 miesiąca, od daty złożenia wniosku.

Protokół z nadzwyczajnego WZCzK winien być dostarczony do Oddziału PTTK w ciągu 14 dni, od daty zebrania.

Zebranie jest prawomocne przy udziale min. połowy członków Klubu.

Zarząd Klubu (ZK) – kieruje działalnością Klubu w okresie między WZCzK.

Skład ZK min. 5 osób - 1 osoba na 10 członków Klubu.

ZK stanowią członkowie Klubu wybrani przez WZCzK w liczbie umożliwiającą realizację zadań Klubu.

ZK na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera – prezesa; wiceprezesa; sekretarza; skarbnika oraz inne osoby funkcyjne (w zależności od potrzeb).

Kompetencje ZK:

1) zwoływanie Walnych Zebrań Klubu;

2) przygotowanie i prowadzenie miesięcznych zebrań Klubu;

3) wykonywanie uchwał Zarządu PTTK, Walnego Zebrania Klubu oraz własnych;

4) uchwalanie rocznych kalendariów Klubu;

5) zarządzanie funduszem Klubu;

6) składanie sprawozdań Zarządowi Oddziału PTTK z działalności Klubu;

7) przyjmowanie członków zwyczajnych PTTK, zbieranie składek członkowskich PTTK oraz

prowadzenie ich ewidencji;

8) organizowanie członkom Klubu uprawiania turystyki narciarskiej oraz krajoznawstwa;

9) propagowanie turystyki i krajoznawstwa, odznak turystyki kwalifikowanej i krajoznawczych,

ochrony przyrody i opieki nad zabytkami, szerzenie kultury uprawiania narciarstwa;

10) prowadzenie dokumentacji finansowej Klubu;

Obowiązki osób Zarządu Klubu (ZK):

1. Prezes:

1) kieruje działalnością Klubu i reprezentuje Klub na zewnątrz;

2) dokonuje podziału zadań, dla pozostałych osób ZK;

3) przewodniczy i prowadzi zebrania Klubu;

4) pobudza, inspiruje i rozlicza osoby funkcyjne ZK z działalności;

5) dba o wysoki poziom merytoryczny Klubu;

6) czuwa nad prawidłową realizacją podejmowanych zadań i uchwał oraz właściwym

gospodarowaniem środkami finansowymi;

7) reprezentuje Klub przed Komisją Rewizyjną (KR);

8) podpisuje uchwały i korespondencję Klubu;

9) informuje Klub o podjętych uchwałach, komunikatach i informacjach Zarządu Oddziału PTTK

oraz imprezach organizowanych przez inne Kluby i Koła;

10) współdziała z Kołami i Klubami Oddziału PTTK przy Klubie IWsp.SZ.

2.Wiceprezes:

1) zastępuje prezesa Klubu, w czasie jego nieobecności;

2) sporządza plany działalności programowej;

3) organizuje imprezy narciarskie – dba o bezpieczeństwo, dyscyplinę uczestników oraz

właściwy poziom i terminową realizację.

3. Sekretarz:

1) prowadzi bieżącą korespondencję (protokoły z zebrań, sprawozdawczość Klubu);

2) przygotowuję propozycję porządku zebrania (współdziałając z prezesem i skarbnikiem Klubu);

3) protokołuje zebrania i ewidencjuje podejmowane uchwały;

4) rozpatruje korespondencję (wchodzącą i wychodzącą) i informuje o ich treści osoby

odpowiedzialne;

5) odpowiada, za opracowania sprawozdań i ich terminowość.

4. Skarbnik:

1) sprawuje nadzór nad działalnością finansową Klubu;

2) opracowuje preliminarze budżetowe Klubu oraz określa środki na ich realizację;

3) prowadzi ewidencję wpłat i wypłat kasowych oraz reguluje rachunki zatwierdzone przez ZK;

4) prowadzi ewidencję członków Klubu;

5) zbiera składki i realizuje zakupy;

6) rozlicza finansowo imprezy organizowane przez Klub.

5. Członek Klubu:

1) wykonuje prace zlecone przez ZK.

Komisja Rewizyjna (KR) – jest społecznym organem kontrolującym działalność Klubu.

Skład KR – min. 3 osoby wybrane w tajnym głosowaniu przez Walne Zebranie Członków Klubu.

KR ze swojego składu wybiera – prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

Zadania KR:

1) przeprowadzenie (przynajmniej raz w roku) kontroli pracy Klubu, z uwzględnieniem działalności

finansowej;

2) dokonywanie analiz i ocen bieżącej działalności Zarządu Klubu oraz wydawanie zaleceń

pokontrolnych;

3) składanie ze swojej działalności sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków Klubu oraz

stawianie wniosków, w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Klubu.

Rozdział V

1. Fundusz na działalność Klubu składa się z:

1) wpisowego i składki członkowskiej PTTK;

2) dodatkowych składek Klubowych.

2. Klub może ustanowić i pobierać (niezależnie, od składki członkowskiej PTTK) dodatkowe składki

przeznaczone, w całości na działalność Klubu.

Wysokość dodatkowych składek uchwala zebranie Klubu, które może upoważnić także Zarząd

Klubu.

3. Klub może prowadzić działalność gospodarczą, dla pozyskania środków na swoją działalność

programową, za zezwoleniem i na zasadach określonych przez Zarząd Oddziału PTTK.

4.Zarząd Oddziału PTTK nie odpowiada, za zobowiązania Klubu powstałe bez zgody Zarządu

Oddziału PTTK.

Rozdział VI

Rozwiązanie Klubu.

Klub może zostać rozwiązany uchwałą Zarządu Oddziału PTTK w przypadku:

1) zaniechania działalności;

2) spadku liczby członków Klubu poniżej min. określonym, w regulaminie Klubu przez okres 1 roku;

3) wniosku Walnego Zebrania Klubu (przy obecności min. 2/3 uprawnionych do głosowania)

skierowanego do Zarządu Oddziału PTTK;

4) uchwały Zarządu Oddziału PTTK na wniosek Walnego Zebrania Klubu.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe:

1.Regulamin Klubu Narciarskiego „SKI POW” zatwierdzony został przez Zarządu Oddziału PTTK

przy Klubie IWsp.SZ. uchwałą nr …z dnia…2018r. i obowiązuje z dniem uchwalenia.

2.Uchyla się Regulamin Klubu Narciarskiego „SKI POW” uchwalony przez Zarządu Oddziału PTTK

uchwałą nr 1/99 z dnia 20.01.1999r.

3. Klub posługuje się pieczęcią o następującej treści:

Klub Narciarski „SKI POW”

Oddziału PTTK przy Klubie

Inspektoratu Wsparcia SZ

w Bydgoszczy

Jesteśmy już po kolejnych wyborach, które bardzo sprawnie przeprowadził Kolega Józef Karaszewski.

1ze

 

Wybraliśmy nowy Zarząd w osobach:

Józef KRUPCZAK – Prezes

Władysław RADZIWON – Zastępca Prezesa

Ryszard Krężelewski – Sekretarz

Roman KRYSPIN – Skarbnik

Józef SARNECKI – Członek Zarządu

 

oraz Komisję Rewizyjną:

Józef KARASZEWSKI - Przewodniczący

Janina SZULC-KORPALSKA

Bolesław KRYSTOWCZYK

 

Ustępującemu Zarządowi bardzo, bardzo dziękujemy...

Nowemu życzymy samych sukcesów we wszystkich przedsięwzięciach realizowanych podczas Ich kadencji.

3ze

Były Zarząd spisał się wręcz znakomicie, cztery lata wytężonej pracy i same sukcesy, chociażby prestiżowa nagroda Klub Roku 2016.  Szczególne słowa uznania i nasze wielkie podziękowanie należą się Koleżance Eli Ostropolskiej, gdyż to Jej niespożyta inwencja oraz wysoki nakład pracy uczyniły, mijającą kadencję niezwykle ciekawą i pełną niezapomnianych wrażeń.

oklaski1Członkowie Klubu Narciarskiego SKIPOW


Zarząd / kadencja 2012-2016/ w składzie:

Elżbieta Ostropolska - Prezes
Władysław Radziwon - Zastępca
Ewa Gralewska - Skarbnik
Mariola Jaćmierska - Sekretarz
Roman Kryspin - Członek Zarządu