Wójt zapewnia......

 

  W dniu 11 marca 2014r odbyło się spotkanie Prezesów ROD z terenu Gminy Osielsko

  z Panem Wójtem Gminy. Interesujące spotkanie na tematy wynikające z nowej Ustawy

  o rodzinnych ogrodach działkowych.

  Przede wszystkim Wójt zapewnił , że nie ma żadnych planów o jakiejkolwiek likwidacji

  ogrodów działkowych na terenie Gminy. Na przewidywalną przyszłość wszystkie ROD

a te w Bożenkowie w szczególności- będą istniały jak dotychczas.

  Mogą zostać zmienione zasady funkcjonowania pod względem formy własności terenu.

  Możliwe są następujące rozwiązania:

1. Wykup terenu na podstawie wniosku Stowarzyszenia do Gminy – dalej wycena

rzeczoznawcy, cena rynkowa , akceptacja Rady Gminy i sprzedaż.

2. Przejęcie terenu w użytkowanie wieczyste – również odpłatne.

3. Pozostawienie użytkowania na dotychczasowych zasadach – bez żadnych opłat.

Ten wariant rekomendował Wójt z uwagą, że Stowarzyszenia powinny załatwić

wpis do księgi wieczystej Gminy.

 

  Również wskazane jest, ażeby Ogrody wystąpiły do Gminy o opracowanie planów

  zagospodarowania terenu na którym znajdują się - co wydaje się być sprawą najważniejszą .

 

 Z innych spraw, Wójt zwrócił uwagę na :

-problemy utylizacji śmieci – bardzo wysokie koszty;

-problemy wodno – kanalizacyjne – woda droższa niż w Bydgoszczy, w Bożenkowie II

  woda planowana jest za 2 lata.

-potrzebę negocjowania cen na wywóz śmieci.